YC v. Trinity - 03-03-22 - Game Photos

YC v. Trinity - 03-03-22 - YC Medals and Team Photos

YC v. Trinity - 03-03-22 - Trinity Medals and Celebration