YC v. Dallastown - Varsity Girls - 05-02-24

YC v. Dallastown - Varsity Girls - 05-02-24

YC v. West York - Varsity Boys - 04-23-24

YC v. West York - Varsity  Boys - 04-23-24

YC v. Lampeter-Strausburg - Varsity Girls - 04-06-24

YC v. Lampeter-Strausburg - Varsity Girls - 04-06-24