YC v. Constitution - Varsity Boys - 03-07-20 - States Round 1

YC v. Constitution - Varsity Boys - 03-07-20 - States Round 1

YC v. Millersburg - Varsity Boys - 02-24-20 - District Championship

YC v. Millersburg - Varsity Boys - 02-24-20 - District Championship

YC v. Steele High - Varsity Girls - 02-20-20 - District Semifinal

YC v. Steele High - Varsity  Girls - 02-20-20 - District Semifinal

YC v. Lebanon Catholic - Varsity Girls - 01-11-20

YC v. Lebanon Catholic - Varsity Girls - 01-11-20

YC v. York Tech - Varsity Boys - 01-10-20

YC v. York Tech - Varsity Boys - 01-10-20

YC v. Littlestown - Varsity Girls - 01-09-20

YC v. Littlestown - Varsity Girls - 01-09-20