YC v. Delone - Varsity Boys - District Playoff - 02-20-23

YC v. Delone - Varsity Boys - District Playoff - 02-20-23

YC v. Biglerville - 8th Grade Girls - 01-12-23

YC v. Biglerville - 8th Grade Girls - 01-12-23

YC v. Biglerville - Freshman Girls - 01-12-23

YC v. Biglerville - Freshman Girls - 01-12-23

YC v. Biglerville - Varsity Boys - 01-06-23

YC v. Biglerville - Varsity Boys - 01-06-23

YC v. Central - Varsity Girls Holiday Tournament - 12-29-22

YC v. Central - Varsity Girls Holiday Tournament - 12-29-22

YC v. Hanover - Freshman Girls - 01--17-23

YC v. Hanover - Freshman Girls - 01--17-23

YC v. Upper Dauphin - Varsity Girls - District Playoff - 02-21-23

YC v. Upper Dauphin - Varsity Girls - District Playoff - 02-21-23