YC v. William Penn - Varsity Boys - 05-11-23

YC v. William Penn - Varsity  Boys - 05-11-23

YC v. Southwestern - 8th Grade Girls - 03-29-23

YC v. Southwestern - 8th Grade Girls - 03-29-23

YC v. Freeport - Varsity Girls - State Championship - 11-19-22

YC v. Freeport - Varsity Girls - State Championship - 11-19-22

YC v. Trinity - Varsity Girls - District Championship - 11-03-22

YC v. Trinity - Varsity Girls - District Championship - 11-03-22