York Catholic v. York County School of Technology - Varsity Softball - 05-03-12 - Senior Night

York Catholic v. York County School of Technology - Varsity Softball - 05-03-12 - Senior Night

York Catholic v. Hanover - Varsity Softball - 04-25-12

York Catholic v. Hanover - Varsity Softball - 04-25-12

York Catholic v. Burmudian Springs - Varsity Softball - 04-19-12

York Catholic v. Burmudian Springs - Varsity Softball - 04-19-12

York Catholic v. Fairfield - Varsity Softball - 04-13-12

York Catholic v. Fairfield - Varsity Softball - 04-13-12

Softball - JV Team - 2012

Softball - JV Team - 2012

Softball - Varsity Team - 2012

Softball - Varsity Team - 2012

York Catholic v. Susquehannock - JV - 03-29-12

York Catholic v. Susquehannock - JV - 03-29-12