YC v. Oley Valley - Varsity Boys - District Game 1 - 02-20-24

YC v. Oley Valley - Varsity Boys - District Game 1 - 02-20-24

YC v. Oley Valley - Varsity Girls - District Game 1 - 02-19-24

YC v. Oley Valley - Varsity Girls - District Game 1 - 02-19-24

YC v. Red Lion - 8th Grade Girls - 02-03-24

YC v. Red Lion - 8th Grade Girls - 02-03-24

YC v. Red Lion - Freshman Girls - 02-03-24

YC v. Red Lion - Freshman Girls - 02-03-24

YC v. Biglerville - Varsity Boys - 01-26-24

YC v. Biglerville - Varsity Boys - 01-26-24

YC v . Fairfield - Varsity Girls - 01-24-24

YC v . Fairfield - Varsity Girls - 01-24-24

YC v. Biglerville - Varsity Girls - 01-05-24

YC v. Biglerville - Varsity Girls - 01-05-24

YC v. Kennard Dale - Freshman Girls - 01-04-24

YC v. Kennard Dale - Freshman Girls - 01-04-24

YC v. Dover - Varsity Boys - Christmas Tournament - 12-27-23

YC v. Dover - Varsity Boys - Christmas Tournament - 12-27-23

YC v. Susquehannock - Varsity Girls - Christmas Tournament - 12-27-23

YC v. Susquehannock - Varsity Girls - Christmas Tournament - 12-27-23

YC v. Southwestern - Freshman Girls - 12-20-23

YC v. Southwestern - Freshman Girls - 12-20-23