YC v. Cumberland Valley - District Round 2 - 05-19-16

YC v. Cumberland Valley - District Round 2 - 05-19-16

YC Boys Lacrosse - YAIAA Championship Medal Ceremony - 05-12-16

YC Boys Lacrosse - YAIAA Championship Medal Ceremony - 05-12-16

YC v. Red Lion - YAIAA Finals - 05-12-16

YC v. Red Lion - YAIAA Finals - 05-12-16

YC v. Central - YAIAA Semifinal - 05-10-16

YC v. Central - YAIAA Semifinal - 05-10-16

YC v. Central - Varsity Boys - 05-03-16

YC v. Central - Varsity Boys - 05-03-16

YC v. Southwestern - Varsity Boys - 05-02-16

YC v. Southwestern - Varsity Boys - 05-02-16

YC v. Eastern - JV Boys - 04-18-16

YC v. Eastern - JV Boys - 04-18-16

YC v. Eastern - Varsity Boys - 04-18-16

YC v. Eastern - Varsity Boys - 04-18-16

YC v. Suburban - JV Boys - 04-14-16

YC v. Suburban - JV Boys - 04-14-16

YC v. Suburban - Varsity Boys - 04-14-16

YC v. Suburban - Varsity Boys - 04-14-16

YC Lacrosse - Boys Team 2016

YC Lacrosse - Boys Team 2016