YC v. Shanahan - Boys LAX State Semifinals - 06-05-18

YC v. Shanahan - Boys LAX State Semifinals - 06-05-18

YC v. Delone - Boys LAX - 05-01-18

YC v. Delone - Boys LAX - 05-01-18

YC v. Red Lion - Girls LAX - 04-26-18

YC v. Red Lion - Girls LAX - 04-26-18

YC v. Susquehannock - Girls LAX - 04-13-18

YC v. Susquehannock - Girls LAX - 04-13-18

YC v. Central - Boys LAX - 04-10-18

YC v. Central - Boys LAX - 04-10-18