YC v. Fairfield - Varsity Boys - District Round 2 - 10-23-19

YC v. Fairfield - Varsity Boys - District Round 2 - 10-23-19

YC v. High Point Baptist - Varsity Girls - District Round 1 - 10-21-19

YC v. High Point Baptist - Varsity Girls - District Round 1 - 10-21-19

YC v. Susquehannock - Varsity Boys - District Semifinal - 10-17-19

YC v. Susquehannock - Varsity Boys - District Semifinal - 10-17-19

YC v. Biglerville - Varsity Boys - 10-12-19

YC v. Biglerville - Varsity Boys - 10-12-19

YC v. Biglerville - JV Boys - 10-12-19

YC v. Biglerville - JV Boys - 10-12-19

YC v. Hanover - Varsity Girls - 10-10-19

YC v. Hanover - Varsity Girls - 10-10-19

YC v. Bermudian Springs - JV Girls - 09-24-19

YC v. Bermudian Springs - JV Girls - 09-24-19

YC v. Bermudian Springs - Varsity Girls - 09-24-19

YC v. Bermudian Springs - Varsity Girls - 09-24-19

YC v. Antietem - Varsity Boys - 09-18-19

YC v. Antietem - Varsity Boys - 09-18-19

YC v. Antietam - JV Boys - 09-18-19

YC v. Antietam - JV Boys - 09-18-19

YC v. Oley Valley - Varsity Girls - 09-16-19

YC v. Oley Valley - Varsity Girls - 09-16-19

YC v. York High - Varsity Boys - 09-14-19

YC v. York High - Varsity Boys - 09-14-19